info (at) marknara.se | 031-26 27 33
|
|
|
|
|

Dränering

Vi på Marknära hjälper dig med dränering

En husgrund är ständigt utsatt för fukt. Fukten ligger naturligt i jorden, särskilt om byggnaden är uppförd på lerjord, och vid regn ansamlas lätt stora mängder vatten vid de nedsänkningar i marken som ofta förekommer invid grunden. En effektiv dränering är avgörande för att husgrunden ska behålla sin hållfasthet och för att fukt inte ska tränga in i bostaden.

Vad är dränering av husgrund?

Dränering innebär åtgärder för att skydda husgrunden från fukt och vatten samt anläggning av fuktspärrar. Beroende på utgångsläget och vilka risker som finns används olika metoder. Vad gäller utgångsläget kan till exempel sägas, att det för en husgrund som ligger på en rullstensås i regel inte krävs lika stora åtgärder som för en husgrund på lerjord eller en grund som ligger på gammal sjömark. Om det finns risk för att grundvattennivån stiger snabbt vid snösmältning eller att stora mängder nederbörd samlas vid grunden, är det särskilt viktigt med en mycket god dränering.

Vid en husgrundsdränering arbetar man i regel med två utvändiga åtgärder och en invändig åtgärd. De två utvändiga åtgärderna handlar om att lägga ner dräneringsrör vid grunden samt komplettera med grovt grus (makadam) för en naturlig dränering. Först gräver man upp runt huset. Därefter fylls utrymmet med en mängd makadam. Dräneringsrören bör ligga på 5-10 centimeter makadam invid grundsulan på husgrunden. Därefter fylls en del av utrymmet upp till markytan med ytterligare ett lager makadam. En höjd på 30 centimeter är att rekommendera. Tillsammans ger dräneringsrören och det grova gruset en god dränering.

Det invändiga skyddet mot fukt kan uppnås på flera sätt. Det är vanligt med installation av så kallade platonmattor, som är mattor med upphöjningar där fukten kan avdunsta i mellanrummen. Platonmattor kan placeras vid källarväggar och under innergolv. Ett annat alternativ är att använda en så kallad isodränskiva, som både ger ett bra skydd mot fukt och har värmeisolerande egenskaper.

Varför dränera husgrunden?

Långvarig exponering mot fukt kan leda till stora skador på husgrunden och i förlängningen leda till en dålig hållfasthet tillsammans med en dålig inomhusmiljö. Fuktskador måste åtgärdas och återställning av en husgrund till ett ”normalläge” är en mycket kostsam historia. Det är därför en god idé att förebygga problem, detta genom dränering av husgrunden och installation av invändiga fuktskydd.