info (at) marknara.se | 031-26 27 33
|
|
|
|
|

Markarbete

Markarbeten

Markarbete är ett samlande begrepp för alla typer av arbeten i syfte att forma och bereda mark för uppförande av byggnader samt anläggning av tomter och trädgårdar. Här ingår till exempel sprängning av berg, utjämning av höjdskillnader, schaktning, återfyllnad och dränering. Ibland tar man till och med också med anläggning av husgrunder i begreppet.

Markarbeten för tomt

Innan det blir möjligt att uppföra en byggnad eller anlägga en trädgård måste det göras grundarbeten på den aktuella tomten. Här ingår moment som grävning, uppfyllnad, sprängning av berg, schaktning samt eventuell bortforsling. Om ett hus ska uppföras på tomten krävs att det skapas en plan yta för grunden. Det är givetvis upp till beställaren att avgöra hur övriga delar av tomten ska utformas, med plana ytor och undulationer.

Markarbeten för hus

Det behövs inte bara en plan yta för att uppföra ett hus. Det krävs också en hel del förarbeten vad gäller exempelvis avlopp, vatten, el och dränering. Samma eller liknande åtgärder krävs normalt också för trädgårdar och andra anläggningar. Markarbeten för hus och anläggning av trädgårdar görs med fördel samtidigt som de mer övergripande markarbetena för tomten. Vad gäller dränering för att skydda huset från vatten och fukt krävs lite extra omsorg. Det är viktigt att dräneringen blir så gedigen som möjligt eftersom eventuella fuktskador och liknande kan bli mycket kostsamma affärer. Dräneringsarbetet omfattar både åtgärder precis vid grunden och utplacering av fyllnadsmassor runt om huset.

Övriga markarbeten

Markarbeten kan också omfatta enstaka moment för installationer. Det kan till exempel handla om kabeldragning för fibernät och installation av bergvärme. Sådana markarbeten är i regel inte särskilt komplicerade. De tar inte heller lång tid att utföra. Viktigt att tänka på är emellertid att man ska ha full kännedom om befintliga rördragningar och kabeldragningar i marken.

Markarbete och grundläggning

Markarbete för en tomt kan utföras separat, men arbetet kan också vara en del av hela husentreprenaden. Det kan vara smidigt att överlåta allt arbete på entreprenören, men vad som är det bästa valet måste avgöras från fall till fall.