info (at) marknara.se | 031-26 27 33
|
|
|
|
|

Schaktning

Schaktning

Schaktning är en central del av markarbetet vid anläggning av tomt och uppförande av hus. Schaktning går först och främst ut på att göra i ordning en plan yta med fast mark för grunden. Vad detta betyder mer specifikt är att man schaktar bort, eller flyttar bort med ett annat namn, matjord ner till det djup som är lämpligt för grundläggningen. I arbetet med schaktning kan också bortforsling av schaktmassorna ingå.

Omfattningen av schaktningen och vilket djup man bör nå, avgörs framför allt av markens beskaffenhet och risken för tjäle. Ju längre ner det är till fast mark, desto djupare måste man gräva och ju kallare klimat, desto större grundläggningsdjup behövs. I schaktningen bereder man också plats för nödvändiga ledningar för vatten och avlopp, kablar samt rör för dränering. I samband med schaktningen kan också vissa kompletterande arbeten utföras. Om det finns planer på att bygga en pool, är det till exempel givetvis klokt att utföra grävningsarbetet samtidigt som man gräver ut för grunden.

Den massa som schaktas ur kan bortforslas alternativt flyttas till en annan del av tomten, antingen som utfyllnad i ojämnheter eller för att helt enkelt skapa en annorlunda utformning av tomten. Den urschaktade jordmassan ersätts av dränerande material som omsluter dräneringsrören.

För schaktning används normalt en grävmaskin av medelstorlek. Att flytta runt jord och jämna till på en normalstor tomt är inget arbete som kräver någon större kapacitet. Tidsåtgången för en normalstor tomt utan sten och berg är vanligtvis mellan 3-5 arbetsdagar.

Sten och berg
Om det finns mycket sten och kanske till och med berggrund på den plats där grunden ska gjutas blir schaktningen lite mer komplicerad. Innan schaktning kan ske måste nämligen sprängning ske. Sprängning behöver inte vara en svår historia men schaktningsarbetet kan försenas. Dessutom blir kostnaden för markarbetet givetvis lite högre.

Undersökningar före schaktning

Innan schaktning kan ske, bör marken undersökas noga i en geoteknisk undersökning. I en sådan undersökning tittar man helt enkelt på vad som finns under markytan. Via undersökningen får man information bland annat om det finns berg i marken. Dessutom är det givetvis viktigt att känna till vilka rördragningar som redan finns på tomten. Kommunen kan bistå med kartor över detta.